فرم استخدام در گلبیشه

  • اطلاعات تماس

  • اطلاعات تحصیلاتی

  • دوره های گذرانده شد با ذکر نام موسسه، نام دوره و ساعت و شرح مختصری از توانائیهای فنی و تخصصی که میتواند در گزینش شما موثر باشد:
  • با توجه به رشته تحصیلی و تخصص هایتان در چه زمینه هایی مایل به همکاری هستید( شغل درخواستی)