نمایندگی گلبیشه و شرایط اعطای آن

هیچ فرقی نمیکند که شما صاحب یک مغازه گلفروشی بزرگ در شهری پر رفت و امد هستید و یا مغازه ای کوچک در یکی از شهرستانهای ایران ، اگر هدفتان رساندن لبخند به ایران و ایرانی باشد با گلبیشه همراه و هم مسیر هستید .

برای متصل شدن به شبکه بزرگ گلبیشه – به عنوان نماینده گلبیشه – و افزایش میزان فروش و به طبع آن  افزایش درامدتان  کافی است فرم زیر را پر کنید .

بازرسین کنترل کیفیت گلبیشه در سراسر ایران جهت تکمیل فرایند نمایندگی بزودی به مغازه شما میایند .

نمایندگی گلبیشه
  • اطلاعات شخصی شما

  • اطلاعات مغازه